Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

تصمیم خرید و تنظیم قرارداد فروش

در نتیجه تور خرید ملک شما قادر خواهید بود خانه رویایی خود را پیدا نموده و خریداری نمایید. درطی پروسه این تصمیم گیری سخت همکاران ما در قسمت فروش دفتر فروش املاک دیار ترک این پروسه را برایتان آسان تر می کنند. مرحله بعدی بعد از تصمیم گیری برای خرید خانه رویایی تان، تنظیم یک قرارداد بین خریدار و فروشنده می باشد. پس از اطمینان از خرید مبلغی به عنوان ودیعه از طرف خریدار پرداخت می‌شود (این مبلغ ودیعه از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت بوده و معمولاً ۱۰ درصد از مبلغ خرید می باشد). پس از آن یک پیش قرارداد مابین طرفین تنظیم می گردد در پیش قرارداد تمامی نکات مهم لیست فروش شامل نحوه پرداخت و نکاتی مانند رسید ها و پرداخت ها و نحوه سند زدن قید می شود این پیش قرارداد مابین طرفین در دو زبان ترکی و زبان خریدار تنظیم می گردد.