Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

روند کاربردی برای اخذ شهروندی ترکیه

برای اخذ شهروندی در انواع اقامت ازدواج و کارت آبی شما احتیاج به اقدام از طریق اداره مهاجرت نزدیک به محل اقامت خود را دارید محل اقامت شما یا از طریق سرکنسولگری عمومی اگر در خارج از کشور هستید. همچنین شما در صورت دلخواه می توانید روند پرونده خود را از طریق یک وکیل ادامه دهید که مدارک مورد احتیاج با توجه به نوع پرونده شما متفاوت خواهد بود.

تیم باتجربه املاک دیار ترک در تمامی این پروسه از آغاز تا پایان از زمان تصمیم گیری شما برای قصد شهروندی و اقامت  ترکیه از طریق سرمایه گذاری تا پایان محقق شدن این رویا با پیشنهاد بهترین قیمتها در بهترین موقعیت های مکانی در کنار شما خواهد بود. همچنین دستیاران حرفه ای ما در انجام تمامی پروسه های قانونی شما را همراهی خواهند کرد.