Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

چگونه می توانم شهروند کشور ترکیه شوم؟

اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه‌ گذاری

در برنامه اخذ شهروندی کشور ترکیه سازماندهی جدیدی برای اتباع خارجی به وجود آمده است، بر طبق این تصمیم که در روزنامه رسمی تاریخ ۱۹/۰۹/۲۰۱۸ منتشر شده است اتباع خارجی میتوانند با تغییر رقم سرمایه گذاری از مبلغ یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار شهروندی خود را با سرمایه گذاری اخذ نمایند. اتباع خارجی با خرید یک ملک یا املاکی در ترکیه در مجموع به ارزش ۲۵۰ هزار دلار که در نهایت منجر به خرید کل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به صورت رسمی شده اند می‌توانند سیتیزن شیپ خود را دریافت نمایند.

بر طبق این برنامه تابعیت با توجه به خرید ملک اتباع خارجی حق خرید ملک در ترکیه در هر منطقه کشور ترکیه مناسب دلخواه خود را به جز مناطق نظامی خواهند داشت. اتباع خارجی که مجموعه خرید ملک آنها به ارزش ۲۵۰ هزار دلار می باشد قادر خواهند بود تابعیت ترکیه خود و خانواده را دریافت نمایند.

بنابراین خرید ملک در ترکیه یک فرصت بی نظیر سرمایه گذاری در کنار جمعیت کشور ترکیه به همراه اعضای خانواده خواهد بود.