Compare Properties

Go to properties then click to add to compare menu

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

1. AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca "KVKK Kanunu") kapsamında kişilerin haklarını, kişisel yaşamlarının mahremiyetini ve kişisel verilerin her türlü gayri meşru kullanımına karşı taahhütlerini korumak için oluşturmuştur.

Buradaki amaç, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile veri koruma ve saklama politikası oluşturmaktır. Diyar Türk Gayrimenkul, kişisel verileri bu yasaya uygun şekilde saklamaktadır.

2. KAPSAM

Bu politika, diyarturk.com/tr ziyaretçileri ve Diyar Türk Gayrimenkul ekibi için geçerlidir. Politikanın Diyar Türk Gayrimenkul tarafından oluşturulan ve yürütülen tüm faaliyetler üzerinde etkisi vardır.

Gizlilik politikamız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak oluşturulmuştur ve Diyar Türk Gayrimenkul, tüm çalışanlarının, ziyaretçilerinin, müşterilerinin katılımını ve desteğini istemektedir. Bu politika, Diyar Türk Gayrimenkul'ün tüm çalışanları tarafından kabul edilmiştir.

3.TERİMLER VE KISALTMALAR

3.1. Diyar Türk Gayrimenkul

Diyar Türk Gayrimenkul Limited Şirketi kısaca Diyar Türk Gayrimenkul olarak anılmaktadır.

3.2. Açık Rıza

Verilerin işlenmesi için belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

3.3. Anonimleştirme

Tanımlanabilir kişisel bilgiler üzerindeki değişiklikleri herhangi bir bireyle eşleştirilemeyecek şekilde uygulama yoludur.

3.4. Çalışanlar

Diyar Türk Gayrimenkul ekibi.

3.5. Hizmet Sağlayıcı

Diyar Türk Gayrimenkul'ün hizmet aldığı üçüncü şirket personelidir.

3.6. Kişisel Veri Sahibi (Müşteri / Ziyaretçi)

Kişisel verileri Diyar Türk Gayrimenkul tarafından tutulan ve işlenen kişi.

3.7. Kişisel Bilgiler / Veriler

Kişilerin / ziyaretçilerin / müşterilerin kimliğinin tespit edilmesini sağlayan e-posta, adres ve telefon numarası gibi bilgiler.

3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel bilgilerin saklanması, toplanması, kaydedilmesi, değiştirilmesi, açıklanması veya düzenlenmesi işlemi kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir.

3.9. Veri Sorumlusu

Diyar Türk Gayrimenkul'ün hangi kişisel bilgileri tutacağına ve bunların nasıl tutulup kullanılacağına karar veren kişiler.

3.10. Veri İşlemcisi

Veri denetleyicisi olarak verileri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler.

3.11 KVKK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

3.12. KVKK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.13. KVKK Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

3.14. Politika

Diyar Türk Gayrimenkul tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

Kişisel bilgilerin saklanması, toplanması, kaydedilmesi, değiştirilmesi, açıklanması veya düzenlenmesi işlemleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Diyar Türk Gayrimenkul, işi gerçekleştirmek için müşteriler ve ziyaretçiler hakkında bazı bilgiler toplar ve kullanır. Veri Sorumlusu, hangi verilerin Hukuka uygun olarak kullanılacağını açıkça tanımlayan Diyar Türk Gayrimenkul'dür.

4.2. Veri Sorumlusu Temsilcisi

Veri Kontrol Temsilcisi, verilerin depolanmasını, işlenmesini ve güvenliğini sağlayan uzmandır.

4.3. Veri İşlemcisi

Kişisel verileri işleyebilecek Diyar Türk Gayrimenkul tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişidir.

4.4. Sorumluluk

Kişisel verilerin gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde Diyar Türk Gayrimenkul ve veri işleyen kişiler gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Diyar Türk Gayrimenkul bir veri sorumlusu olarak, kendisi ve kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilerle arasındaki güven sürecini denetler.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diyar Türk Gayrimenkul’ün, KVKK Kanununa göre kişisel verileri korumak ve güvenli bir şekilde işlemek için yasal yükümlülükleri bulunmaktadır: Bu yükümlülükler şu şekildedir:

5.1. Açıklama Yükümlülüğü

Kişisel verilerin toplanması sırasında Diyar Türk Gayrimenkul, ziyaretçilerini / müşterilerini aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür:

 • Veri Sorumlusunun kimliği,
 • Kişisel verileri korumanın nedenleri,
 • Kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin hakları.

5.2 Bilgilendirme Yükümlülüğü

KVKK Kanununun 13. maddesi uyarınca Diyar Türk Gayrimenkul, ilgili kişileri bilgilendirmek ve gerekirse info@diyarturk.com e posta adresi veya +90 212 464 9000 numaralı telefon üzerinden her türlü ek bilgiyi sağlamakla yükümlüdür.

Bu talepler, ilgili kişiler tarafından elle veya KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle yazılmalıdır.

5.3. Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Diyar Türk Gayrimenkul, Veri Sorumluları olarak KVKK Kanununun 12. maddesine uygun olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini sağlamakla yükümlüdür.

5.4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Diyar Türk Gayrimenkul, KVKK Kanunu' 16. maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

Bir kişinin adı, soyadı, sosyal güvenlik numarası, kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, adresi, e-posta adresi, ödeme bilgileri ve buna benzer tüm bilgiler kişisel bilgiler olarak kabul edilmektedir.

Diyar Türk Gayrimenkul, üyelik koşulları nedeniyle adı, soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası gibi belirli verileri muhafaza etmektedir.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Bireylerin siyasi görüşü, etnik kökeni, dini, inançları, herhangi bir vakfa veya kuruluşa üyeliği, biyometrik ve genetik verileri, kılık kıyafeti, felsefi inançları, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti gibi kişisel veriler, Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak kabul edilir.

Veri Sorumlusu olarak Diyar Türk Gayrimenkul Özel Nitelikli Kişisel Verilere ihtiyaç duymaz ve bu tür kişisel verileri talep etmez.

7. KİŞİSEL VERİ POLİTİKASININ İŞLEYİŞİ

7.1. Kişisel Verileri İşleme İlkeleri

Diyar Türk Gayrimenkul tarafından toplanan tüm kişisel veriler sadece KVKK Kanununun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilmektedir.

 • Diyar Türk Gayrimenkul, KVKK Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uyarak verileri işleme yükümlülüğüne sahiptir.
 • Diyar Türk Gayrimenkul'ün şeffaf olma, dürüstlük kurallarına saygı gösterme ve kullanıcıları bilgilendirme yükümlülüğü vardır.
 • Diyar Türk Gayrimenkul, kişisel verileri yalnızca KVKK Kanunu veya diğer yasal düzenlemelerde belirtilen yasal sınırlı amaçlarla işleyecektir.
 • Veri kullanımı amaçlarına göre tanımlanmalı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
 • Verilerin işlenmesi Diyar Türk Gayrimenkul tarafından yalnızca gerekli ölçekte sınırlandırılmıştır.
 • Diyar Türk Gayrimenkul, verileri yalnızca gerekli süre içerisinde saklayabilir (9. bölümü okuyun).

7.2. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Diyar Türk Gayrimenkul istenmeyen bilgileri (spam) göndermek için herhangi bir müşteriden kişisel veri toplamaz ve saklamaz. Diyar Türk Gayrimenkul, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar içim işler;

 • İnternet sitesi kaydı ve daha bir etkin iletişim için ad, soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel verileri işler.
 • Pazarlama, yeniden hedefleme ve iletişim gibi operasyonel hizmetleri yürütmek amacıyla uygulama tarama verilerini ve demografik verileri kullanır.
 • Sosyal medya tarafından sağlanan bilgiler, web sitemizde daha iyi bir deneyim sağlar. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ve Google Plus gibi bazı sosyal ağ siteleri sadece Diyar Türk Gayrimenkul internet sitesine giriş yapmak amacıyla kullanılabilir.
 • Konum verileri, yalnızca kullanıcı tarama sırasında cihazına izin verirse kullanılır. Bu veriler, lokasyondaki en uygun mülkleri göstermek amacıyla Diyar Türk Gayrimenkul tarafından kullanılmaktadır.

Diyar Türk Gayrimenkul yukarıda ifade edilen amaçlara ek olarak aşağıda belirtilen hususlar için de veri toplamaktadır;

 • Diyar Türk Gayrimenkul, e-posta olarak haber bülteni formatında sıcak teklifler ve mülk önerileri gönderir.
 • Diyar Türk Gayrimenkul, sunduğu iletişim verilerine göre her müşteri ile ayrı ayrı ilgilenerek her türlü soruya cevap vermektedir.
 • Diyar Türk Gayrimenkul, yeni hizmetler hakkında müşterilerine bilgi verir.
 • Diyar Türk Gayrimenkul doğrudan pazarlama yapar.
 • Diyar Türk Gayrimenkul, gerektiğinde bireylerle doğrudan iletişim kurma hakkını saklı tutar.

7.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesini Sağlama

Diyar Türk Gayrimenkul, yasal nedenlerle kişisel verilerin işlenmesi için aşağıdaki teknik önlemleri alır;

 • Kişisel Verilerin kanuna uygun olarak saklanması ve işlenmesi için şirket içi organizasyonlar yapmak,
 • Kişisel veri tabanının depolanması için uygun bir teknik altyapının sağlanması,
 • Teknik altyapının ve sürecin denetlenmesi,
 • Denetim dönemleri ve teknik prosedürler için gerekli prosedürleri belirlemek.

Diyar Türk Gayrimenkul, hukuka uygun olarak kişisel veri işleme kapsamında gerekli hukuki tedbirleri almaktadır:

 • Hukuki gerekçelerle kişisel verilerin işlenmesi hakkında Diyar Türk Gayrimenkul çalışanlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
 • Hukuki dosyalar, sözleşmeler ve politikalar üzerinde herhangi bir hukuka aykırı kişisel veri işleme eylemi olması durumunda önlemlerin alınması,
 • Kişisel verilerin ortaklar ve üçüncü taraf işlemciler tarafından işlendiğinin doğrulanması.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Veri Sorumluları olarak Diyar Türk Gayrimenkul'ün KVKK Kanununa uygun hareket etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Diyar Türk Gayrimenkul şahsın izni olmadan hiçbir kişisel bilgiyi veya veriyi üçüncü şahıs şirketlerle paylaşmaz.

Ancak Diyar Türk Gayrimenkul, KVKK Kanunu ve Anayasa Makamlarının oluşturduğu yükümlülüklerde verileri adli, resmi veya adli makamlara aktarabilir.

8.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Veriler, KVKK Kurulu tarafından düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Diyar Türk Gayrimenkul tarafından saklanmak ve işlenmek üzere yurtdışına aktarılabilir. Güvenlik önlemlerinin yeterli olmaması durumunda, alıcı ülkedeki Türk Veri Sorumluları ve Sorumluları yazılı bir taahhüt hazırlayarak KVKK Kurulunun onayını istemelidir.

8.3. Kişisel Veriler Hangi Kişi / Kuruluşa Aktarılmaktadır?

Yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar: Resmi makamlar, kişisel verileri 8.1. Madde uyarınca istedikleri şekilde temin edebilir.

Diyar Türk Gayrimenkul ve müşteri programı Kişisel Verileri alır, saklar ve müşterileri takip eder.

Google AdWords, Bing, Google Analytics, WhatsApp, Yandex Direct, Yandex Metrica, Twitter, Facebook, Instagram ve JivoChat gibi internette gezinme deneyiminizi daha iyi sağlamak için çerezler aracılığıyla bazı Kişisel Veriler toplayan üçüncü taraf araçlar ve yazılımlar vardır.

8.4. Kişisel Veri Aktarımı Sırasında Alınacak Önlemler

Teknik Önlemler:

 • Diyar Türk Gayrimenkul, bu veri işlemcilerine yetki vermiş olsa bile, verileri işleyen herhangi bir kişi veya şirketler tarafından herhangi bir yasadışı Kişisel Veriye erişim ve kullanım için önemli teknik güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğüne sahiptir.

İdari açıdan alınan önlemler:

 • Diyar Türk Gayrimenkul politikaları, verilerin hangi amaçla ve nasıl aktarılması gerektiğini tanımlar. Diyar Türk Gayrimenkul ayrıca verileri hangi taraflara aktaracağını belirtmekle yükümlüdür.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

9.1. Verileri Belirli Bir Süre İçin Koruma

Bilinen veya bulunabilir bir kişiye ilişkin her bilgi, KVKK Kanunu'na uygun olarak kişisel bir veridir. Telefon numarası ve e-posta adresi gibi tüm bilgiler kaydedilir ve Diyar Türk Gayrimenkul tarafından korunur.

Sonuç olarak veri işlemlerinin elde edilmesi ve saklanması, Diyar Türk Gayrimenkul tarafından kanunlara uygun olarak yapılmaktadır. Devletin yükümlülüklerine göre veriler yaklaşık 2 yıl saklanabilir.

Ayrıca, bazı kanunlar saklama süresini farklı şekilde tanımlamaktadır, örneğin Vergi Usul Kanununa göre sicil ve kimlik bilgileri 5 yıl süreyle saklanabilir.

9.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Önlemler

Teknik açıdan alınan önlemler:

 • Diyar Türk Gayrimenkul, Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik önlemlere ilişkin gereklilikleri yerine getirmek için gerekli kontrol mekanizmalarını ve sistemi oluşturmuştur.

İdari açıdan alınan önlemler:

 • Diyar Türk Gayrimenkul, çalışanlarına Kişisel Verilerin korunmasına yönelik eğitimler verir.
 • Diyar Türk Gayrimenkul, kişisel verilerin korunmasına yönelik bu önlemlerin denetlenmesinden sorumludur.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Diyar Türk Gayrimenkul’ün Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Diyar Türk Gayrimenkul'ün veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. Maddesi uyarınca güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Diyar Türk Gayrimenkul şunlardan sorumludur:

 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin önlenmesi,
 • bu önlemlerin düzenli bir şekilde denetlenmesi,
 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesini engellemek için gerekli teknik donanımın sağlanması,
 • herhangi bir sızıntı durumunda yetkililerin bilgilendirilmesi.

10.2. Kişisel Verileri Güvende Tutmaya Yönelik Önlemler

Diyar Türk Gayrimenkul, Kişisel Verilerin güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alır. Bu güvenlik önlemleri şu şekildedir:

Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Veri işlenmesi, süreci ve güvenliğine ilişkin idari ve teknik güvenlik önlemleri ilgili maddelerde tanımlanmıştır. Diyar Türk Gayrimenkul, Kişisel Verilere üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişmesi durumunda kişilerin korunması için güvenlik önlemleri alma yükümlülüğüne sahiptir.

Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Önlemler ve Denetleme

Veri kayıt sistemlerinin KVKK Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğu hakkında yetkili kılınan kişi veya kuruluşa Diyar Türk Gayrimenkul tarafından bir raporlama yapılır. Ayrıca, kayıt cihazı düzenli olarak kontrol edilir, ardından akredite kişi veya komisyona rapor hazırlanır.

Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Diyar Türk Gayrimenkul, tüm ifşa eylemlerini engelleme, gerekli güvenlik önlemlerini alma ve politika oluşturma yükümlülüğüne sahiptir. Verilerin ifşası gibi herhangi bir hukuka aykırı işlem durumunda Diyar Türk Gayrimenkul, ifşa edilen kişiyi ve KVKK Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

11.1. Kişisel Verilere İletişim Hakkı

Kişisel verileri tutulan herkes, kişisel verilerine herhangi bir ücret ödemeden erişme hakkını saklı tutar. Bireyler şunları yapabilir;

 • Verilerinin işlenip işlenmediğini kontrol etme,
 • Veri işlemenin işleyişi hakkında bilgi isteme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme.

11.2. Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı

Kişisel verileri tutulan herkes, kişisel verilerini herhangi bir ücret ödemeden değiştirme veya sildirme hakkını saklı tutar. Bireyler şunları yapabilir;

 • Eksik veya yanlış bilgi olması durumunda verilerin düzeltilmesini talep edebilir,
 • Verileri saklama amacının artık geçerli olmaması durumunda verilerin silinmesini talep edebilir,
 • Üçüncü kişileri bu prosedürler hakkında bilgilendirmeyi talep edebilir,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler ile analizi sırasında ortaya çıkan istenmeyen her türlü sonuca itiraz edebilir.

11.3. Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel verilerinize erişme, değiştirme veya silme talebiniz durumunda aşağıdaki bilgiler ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: 0212 464 90 00

E-Posta: info@diyarturk.com

Adres: Ağaoğlu 212 My Office No:413 Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi. Bağcılar, İstanbul

Sizinle herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce kimliğinizi onaylamak için gerekli gördüğümüz adımları atacağız. Kişisel verilerle ilgili olan usule uygun ve onaylı isteklere 30 gün içerisinde ya da geçerli yasanın gerektirdiği şekilde yanıt vereceğiz.

11.4. İlgilinin Başvurusu ve Değerlendirilmesi

İlgili kişiler, işlenen kişisel verilere en kısada erişim sağlamak adına Diyar Türk Gayrimenkul’e talepte bulunabilirler. Başvurular en kısa sürede veya KVKK Kanununda öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır.

İlgili kişiler Diyar Türk Gayrimenkul tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye başvurmalılar. Veri denetleyicisi temsilcisi, bu başvuruları KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği bir ücret veya ödeme olmadan en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu işlemi başlatmak için, ilgili kişiler başvurularını KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği veri denetleyici temsilcisine göndermelidir. Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgilice yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile

Ağaoğlu 212 My Office No:413 Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi. Bağcılar, İstanbul

kurumsal adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla göndermesi gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Diyar Türk Gayrimenkul tarafından gereği yerine getirilir ve şirket hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun Diyar Türk Gayrimenkul tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVKK Kuruluna şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası, Diyar Türk Gayrimenkul tarafından yürütülen mobil platformlar, internet siteleri ve uygulama için geçerlidir.

Diyar Türk Gayrimenkul, ziyaretçilerinin deneyimini zenginleştirmek ve onlara daha iyi bir internet ve mobil hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Ziyaretçiler diledikleri zaman tarayıcı ayarlarından çerezleri engelleyebilir. Ancak, çerez kullanımını engellemek, internet sitesinin kullanım performansını etkileyebilir.

https://.diyarturk.com/tr’yi çerez kullanımını engellemeden kullanan ziyaretçilerimiz, tüm bunları kabul etmiş sayılır.

13. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Gizlilik Sözleşmesinde muhtelif zamanlarda değişiklik yapabiliriz. Gizlilik Sözleşmesinin en güncel versiyonu, hakkınızdaki bilgilerin toplanması, kullanımı ve ifşasını yönetecek ve burada bulunacaktır. İşbu Gizlilik Sözleşmesine ilişkin olarak maddi değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden önce Hizmet üzerinde bir bildirim yayınlayarak ya da e-posta yoluyla sizi bilgilendiririz. Bu değişiklikler etkin olduktan sonra Hizmete erişim sağlamaya ya da kullanmaya devam ederek bu değiştirilmiş Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş olursunuz.

14. GÜNCELLEME PERİYODU

Diyar Türk Gayrimenkul’ün ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda değişiklik yapılması durumunda işbu durum verileri kayıt altına alınan üyelerimize kaydoldukları yol ile bildirilecektir. Bu politika, Diyar Türk Gayrimenkul veya KVKK Kanununun hükmüyle güncellenecek ve en son güncellemeler tüm ilgili kişilere iletilecektir.

Son Güncelleme: 28.09.2020 Bu Gizlilik Sözleşmesi 28 Eylül 2020 tarihinde ve bu tarihten sonra Diyar Türk Gayrimenkul web sitesini ziyaret eden kullanıcılar için derhal geçerli olacaktır.

15. YÜRÜRLÜK

Bu politika, yayınlanır yayınlanmaz mobil platform veya internet sitesinden kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

16. GÜVENLİK

Tarafımıza gönderilen kişisel bilgileri hem aktarım sırasında hem de tarafımıza ulaştıktan sonra kazayla ya da yasadışı olarak imha edilmeye, kayba, değişikliğe ve yetkisiz şekilde açıklanmaya ya da erişime karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bununla birlikte, İnternet üzerinden veya mobil aygıt vasıtasıyla aktarım yöntemleri ve de elektronik depolama yöntemleri %100 güvenli değildir. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizi korumak üzere ticari anlamda kabul gören yöntemleri kullanmaya çabalar, ancak bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

17. ULUSLARARASI VERİ AKTARIMI

EEA'da ya da İsviçre'de ikamet eden kullanıcılar, kendilerinden veya kendileri hakkında edindiğimiz kişisel veri bilgilerinin, işbu Gizlilik Sözleşmesinde açıklanan amaçlar için Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere, EEA ya da İsviçre dışına aktarılabileceğini, orada işlem görebileceğini ve depolanabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Kullanıcılarımızın mahremiyetini çok ciddiye almaktayız ve bu nedenle AB standartları uyarınca yeterli düzeyde veri koruma sağlamak da dâhil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için adımlar atıyoruz. Buna, tüm grup şirketlerinin EEA’dan işleme aldıkları kişisel bilgileri Avrupa Birliği veri güvenliği yasalarına göre korumalarını gerektiren, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgi aktarımları için Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşmeden Doğan Hükümlerini uygulamak da dahildir. Benzer uygun tedbirleri, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla ve iş ortaklarımızla uyguladık, istek üzerine daha fazla detay verilebilir.

Adresimiz

Ağaoğlu 212 My Office No:413

Bizi Ziyaret Edin

Telefon Numaramız

+90 552 600 3000

Bizi Arayın